Yleiset ehdot – Restolution
|
|

Yleiset ehdot

Restotution tuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot.

1 Soveltamisala

1.1 Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Restolution Oy:n (y-tunnus: 2927511-2) tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä Restolution) asiakkaalle toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluviin yhtiöihin, joille Restolution toimittaa tuotteita ja palveluja. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja Restolutionin välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Sopimuksen syntyminen

Osapuolet tekevät palvelusta vain tarvittaessa erillisen kirjallisen sopimuksen. Sopimus katsotaan syntyneen, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Restolution on hyväksynyt asiakkaan tilauksen, tai viimeistään silloin kun asiakas aloittaa toimitettavan palvelun, laitteen tai tuotteen käyttämisen.

2.2 Restolution jälleenmyyjän tekemät sopimukset

Mikäli Restolution havaitsee, että sopimuksen laatimisessa on tehty virheitä, Restolutionilla on oikeus korjata ne. Muutoksista ilmoitetaan välittömästi asiakkaalle. Mikäli muutokset ovat asiakkaan asemaa heikentäviä, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus.

2.3 Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Osapuolilla on kuitenkin ilman toisen osapuolen suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin kuuluvalle taholle sekä kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Osapuolen tulee ilmoittaa siirrosta toiselle etukäteen. Restolutionilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

3 Palvelun tai Tuotteen toimittaminen

3.1 Toimitusajankohta

Restolution on velvollinen toimittamaan palvelun, tai tuotteen sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä tai tilauksesta.

3.2 Toimituksen hyväksyminen

Asiakkaan on tarkastettava palvelu, tai tuote ja siihen liittyvät asiakkaalle toimitetut laitteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun asiakas maksaa toimitukseen liittyvän laskun, tai viimeistään kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Mahdolliset reklamaatiot on toimitettava kirjallisesti. Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 6.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien laitteiden ja käyttöympäristön testausten sekä näistä aiheutuvien toimenpiteitten kustannuksista.

3.3 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan on toimitettava Restolutionlle kunkin palvelun, tai tuotteen toimittamiseen liittyvät esiasennustiedot sovitun aikataulun mukaisesti, kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen asennusajankohtaa, ja ilmoitettava hyvissä ajoin kaikista muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Tiedot on toimitettava Restolutionin ilmoittavan tavan mukaisesti. Asiakas vastaa Restolutionlle antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta.

3.4 Asiakkaan viivästys

Restolutionilla on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Restolutionilla on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.

4 Palvelun tuottaminen ja käyttö

4.1 Palvelun tuottaminen ja muutokset

Restolution tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa tarvittaessa alihankkijoita. Osapuoli vastaa käyttämänsä alihankkijan suorituksesta kuten omastaan. Restolutionilla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Restolution ilmoittaa
Tuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1.8.2021
asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa ja kuitenkin vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään Restolutionin määrittämä maksu.

4.2 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot

Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät palvelusopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti, mukaan lukien Restolutionin voimassa olevat palvelukuvaukset. Esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole palvelun määrityksiä, eivätkä sido Restolutionia.

4.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin, dokumentteihin ja raportointiaineistoon

Restolutionin tuottamien ohjelmistojen, asiakirjojen, testausaineiston ja – tiedon sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Restolutionin tai kolmannen osapuolen (kuten Restolutionin päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta eikä asiakkaalla ole ilman Restolutionin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, taikka käyttää ohjelmistoja palvelujen tuottamiseen kolmansille osapuolille, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Restolution myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää Restolutionin sopimuksen perusteella toimitettuja ohjelmistopalveluita ja palveluaineistoa sopimuksen voimassaolon ajan asiakkaan liiketoiminnassa. Restolutionilla on oikeus käyttää palvelusta asiakkaalle luotua aineistoa esimerkiksi kuitti- ja raportointiaineistoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakkaalla sekä asiakkaan lukuun toimivilla kolmansilla osapuolilla on kuitenkin oikeus käyttää ohjelmistopalvelun käytön aikana muodostunutta asiakkaalle luotua aineistoa esimerkiksi kuitti- ja raportointiaineistoa myös sopimuksen päättymisen jälkeen jossain muussa järjestelmässä. Asiakas vastaa itse aineiston siirtoon mahdollisesti liittyvistä kustannuksista. Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Restolutionin pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio.

4.4 Asiakkaan laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa niiden laitteiden ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly sopimuksen mukaiseen palveluun. Asiakas hankkii kaikki palvelun tarvitsemat tietoliikenneyhteydet toimipaikoilleen ja vastaa niiden kaikista kustannuksista ja riskeistä.

4.5 Maksupäätteen käyttäminen

Asiakas vastaa siitä, että maksupäätteessä käytetään ainoastaan niiden korttiyhtiöiden maksukortteja, joiden kanssa Asiakas on tehnyt sopimuksen.

5 Tietoturva ja standardit

5.1 Korttidataa käsittelevät Restolutionin tuottamat palvelut

Restolution sitoutuu siihen, että niissä palveluissa, joissa käsitellään maksukorttiaineistoa Restolution ja sen alihankkijoiden palvelut täyttävät kulloinkin sille palvelulle maksukorttialalla voimassa olevat pakolliset tietoturvamääritykset ja standardit

5.2 Osaksi palvelua kuuluvat maksupäätteet

Restolution sitoutuu siihen, että osaksi palvelua kuuluvat maksupäätteet täyttävät määräaikaisen sopimuskauden aikana kaikki maksukorttialalla voimassa olevat maksupäätteisiin vaikuttavat pakolliset tietoturvamääräykset ja standardit. Restolutionin velvoitteet maksupäätteen virheestä tai vikaantumisesta ovat kohdan 15.1 mukaiset.

5.3 Asiakkaalle myytävät maksupäätteet

Restolution sitoutuu siihen, että asiakkaalle myytävät maksupäätteet täyttävät myyntihetkellä maksukorttialalla voimassa olevat maksupäätteisiin vaikuttavat pakolliset tietoturvamääräykset ja standardit. Restolutionin velvoitteet maksupäätteen virheestä tai vikaantumisesta ovat kohdan 14.4 mukaiset.

5.4 Asiakaan vastuut liittyen tietoturvaan

Asiakas vastaa siitä, ettei Restolutionin toimittama laitteisto altistu tietoturvariskeille.

6 Palvelun virhe; palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen

6.1 Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelusopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä. Restolution ei takaa sitä, että palvelu on keskeytyksettä käytettävissä eikä takaa virheen tai keskeytyksen korjauksen toteutumista missään tietyssä määräajassa.

6.2 Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen

Restolution ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa palvelun virheet niin pian kuin mahdollista. Restolutionilla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta tilapäisesti keskeyttää palvelun tuottaminen tietoturvaan liittyvän akuutin virheen takia. Restolution tiedottaa Asiakasta tilanteesta heti kun se on mahdollista. Restolutionilla on oikeus, vähintään yhtä viikkoa ennen tapahtuvalla ennakkoilmoituksella, tilapäisesti keskeyttää palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen rakennus-, korjaus- tai kunnossapitotöitä varten. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Ennakkoilmoitus tapahtuu joko palvelun käyttöliittymässä, Restolution.eu Internet sivustolla, tai erikseen sovitun mallin mukaisesti. Restolutionin vastuu rajoittuu palvelun virheen korjaamiseen niin kuin edellä on sanottu.

6.3 Ylläpidon rajoitukset

Restolutionista riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä aiheutuneen virheen korjaus ei sisälly ylläpitopalveluun Restolution veloittaa erikseen korjaustyöstä joka liittyy tällaiseen virheeseen, mukaan lukien virheet jotka johtuvat;
6.3.1 palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden tai palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa, tai
6.3.2 palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, datayhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Restolutionin tekemästä muutoksesta tai korjauksesta.

6.4 Virheen korjaaminen

Restolutionin vastuu palvelun virheestä rajoittuu Restolutionin vastuulla olevin virheellisen palvelun korjaamiseen. Restolutionin vastuu laitteen virheestä rajoittuu Restolutionin velvoitteisiin kohtien 14.4 ja 15.1 mukaisesti.

7 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

7.1 Restolutionin vastuu immateriaalioikeuksista

Restolution vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät loukkaa Suomessa sopimukauden aikana voimassa olevia immateriaalioikeuksia.

7.2 Oikeuksien puolustaminen

Mikäli asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Restolutionin toimittaman palvelun käyttäminen Suomessa loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, Restolution huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Restolutionin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tehdä asiassa sopimusta tai muulla järjestelyllä sopia asiaa kanteen tai vaatimuksen esittäjän kanssa. Restolutionin vastuu edellyttää, että asiakas ilmoittaa Restolutionlle vaateista kirjallisesti heti niistä tiedon saatuaan ja samalla valtuuttaa Restolutionin huolehtimaan asiakkaan eduista sekä antaa Restolutionille asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun.

7.3 Todetun loukkauksen korjaaminen

Jos kohdan 7.2 mukainen immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai jos Restolution katsoo loukkauksen todennäköiseksi, Restolution harkintansa mukaan hankkii omalla kustannuksellaan oikeuden palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa palvelua toisella vastaavalla tuotteella, jonka käyttö ei loukkaa edellä tarkoitettuja oikeuksia, tai muuttaa palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Restolutionilla on tällöin myös oikeus lopettaa palvelun tuottaminen ilman irtisanomisaikaa. Restolutionin vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tämän luvun 7 mukaisiin toimenpiteisiin.

7.4 Vastuun rajaus

Restolution ei vastaa asiakkaalle immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa tai vastoin Restolutionin antamia ohjeita.

8 Tunnistetiedot

8.1 Asiakkaan tunnistetiedot

Restolutionilla on asiakasta kuultuaan oikeus valita palveluun kuuluvat asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet ja muut sellaiset tunnisteet (jäljempänä Tunnistetiedot).

Tuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1.8.2021

8.2 Tunnistetietojen hallinta

Restolution luo asiakkaalle palvelun käyttöä varten vain yhdet tunnistetiedot, joiden avulla asiakas vastaa ja hallinnoi itse muiden käyttäjien tunnistetietoja.

8.3 Tunnistetietojen muuttaminen asiakkaan pyynnöstä

Asiakkaan tunnistetietoja voidaan muuttaa asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan edellyttäen, että muuttaminen on teknisesti mahdollista eikä muutoksesta aiheudu Restolutionille tai kolmannelle kohtuutonta haittaa.

8.4 Restolutionin oikeus muuttaa Tunnistetietoja

Restolutionilla on oikeus muuttaa Tunnistetietoja, jos
8.4.1 viranomaisten määräykset, palvelulliset tai muut tekniset syyt sitä vaativat. Restolution ilmoittaa tällaisesta muutoksesta asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa; tai
8.4.2 Restolutionilla on perusteltu aihe olettaa palvelun tai asiakkaan tietoturvan tätä edellyttävän. Restolution ilmoittaa turvallisuussyistä tehdyistä muutoksista asiakkaalle mahdollisimman nopeasti. Ensisijaisena ilmoituskanavana käytetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostia.

9 Asiakastiedot ja niiden käyttö

9.1 Tietojen antaminen

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa Restolutionlle sen vaatimat palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Restolutionlle mikäli näissä tiedoissa tapahtuu muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun käyttäjät tietävät heitä mahdollisesti koskevien asiakastietojen antamisesta Restolutionlle.

9.2 Asiakas- ja Tunnistetietojen luovutus

Restolutionilla on oikeus luovuttaa Asiakas- ja Tunnistetietoja siinä laajuudessa kuin voimassaoleva lainsäädäntö edellyttää.

10 Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

10.1 Tuottamuksesta aiheutuneet vahingot

Osapuoli on velvollinen maksamaan toiselle vahingonkorvausta osapuolen tuottamuksesta vahinkoa kärsineen osapuolen osoittamista välittömistä vahingoista. Osapuolen vastuu rajoittuu kunkin kuukauden aikana enintään tuottamuksen kohteena olevaan palvelun osaan kohdistuvaa kuukauden laskutusta vastaavaan määrään laskettuna vahinkotapahtumaa edeltäneiden kuuden kuukauden kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Jos sopimus on ollut ennen vahingon syntymistä voimassa alle kuusi kuukautta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Jos osapuoli on sopimuksen perusteella tai muutoin velvollinen sopimusrikkomuksensa johdosta suorittamaan toiselle osapuolelle sopimussakkoa, hyvitystä tai muuta sellaista vakiokorvausta jonka laskentaperuste on sopimuksessa määrätty, osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu tällaisen sakon tai vakiokorvauksen määrään. Osapuolen vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettu enimmäismäärä kalenterivuoden aikana aiheutuneista vahingoista on rajoitettu määrään joka on kuusi (6) kertaa kyseessä olevan vuoden tai sitä lyhyemmän ajanjakson aikana toteutuneen keskimääräisen kuukausilaskutuksen määrä ilman arvonlisäveroa.

10.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita osapuoli ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Osapuoli ei myöskään ole velvollinen korvaamaan toisen osapuolen tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi vahinkoja, jotka johtuvat asiakkaan, palvelun käyttäjän, muun teleyrityksen tai palveluiden tuottajan toiminnasta tai näiden vastuulla olevista laitteista, datayhteyksistä tai ohjelmistoista) eikä osapuolesta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi jännitehäiriöistä, ukkosesta, sähköverkosta, tulipalosta, vesivahingosta tai muusta onnettomuudesta johtuvia vahinkoja). Mikäli maksupääte tai kassakone vikaantuu ja sen muistissa olevat maksukorttitapahtumat tai kuittiaineisto menetetään, osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan siitä aiheutuvaa tappiota. Osapuolella ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käytöstä, kuten esimerkiksi kohdassa 6.2 mainituista palvelun tuottamisen tilapäisistä keskeytyksistä aiheutuvista ongelmista. Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa 10 mainittujen vahinkojen korvaamiseen.

10.3 Maksukorttiaineistoon liittyvät korvausvastuut

Toimittajan vastuu virheellisestä, tai toimittamattomasta maksukorttiaineistosta päättyy samalla kun asiakkaalla käytössä oleva maksukorttiaineistoa vastaanottava yritys kieltäytyy oman asiakkaan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan, vastaanottamaan vanhentunutta maksukorttiaineistoa.

10.4 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita kuitenkin viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun väitetty virhe on tapahtunut. Laitteen osalta korvausta on vaadittava yhden (1) vuoden kuluessa siitä kun laite on toimitettu.

10.5 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa

Jos asiakas liittää palveluun kohdan 4.4 vastaisesti viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, datayhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, asiakas on velvollinen korvaamaan Restolutionlle mahdolliset vahingot sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

11 Maksut ja laskutus

11.1 Palvelusta maksettavat maksut

Asiakas maksaa Restolutionlle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut sopimuksessa tai hinnastossa määriteltyjen laskutuskausien mukaisesti.

11.2 Tuotteista maksettavat maksut

Asiakas maksaa Restolutionlle tuotteista käytössä olevan hinnaston tai sopimukset mukaiset maksut. Tuotteet laskutetaan toimitushetkellä.

11.3 Maksujen erääntyminen

Maksuehto on 14 pv netto. Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Maksamalla laskun asiakas hyväksyy nämä ehdot. Mikäli asiakkaan kanssa erikseen sovittu luottoraja ylittyy, tai maksuja kertyy laskutuskaudella poikkeuksellisen paljon, Restolution voi lähettää asiakkaalle laskun normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti. Restolutionilla on oikeus periä viivästyneistä maksuista muistutus- ja perimiskulujen sekä käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassa olevaa korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

11.4 Ennakkomaksu tai vakuus

Restolutionilla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot sekä oikeus vaatia asiakkaalta yhdessä sovittavaa ennakkomaksua tai vakuutta, jos Restolution katsoo asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän. Restolution ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Restolutionilla on oikeus periä vakuudesta tai ennakkomaksusta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

11.5 Laskuhuomautukset

Laskua koskeva huomautus aika on kahdeksan (8) päivää. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on huomautuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos huomautus on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, asiakkaan tulee suorittaa lasku viivästyskorkoineen kahden viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu tarkastuksen tuloksesta.

11.6 Perusmaksu

Restolutionilla on oikeus periä hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua itsenäisesti kunkin maksupäätteen, kassan tai palvelun osan toimituksesta lukien. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen. Perusmaksu on suoritettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna, eikä maksupäätettä tai kassaa ole käytetty. Jos palvelua koskeva sopimus päättyy kesken laskutuskauden, perusmaksu peritään koko laskutuskaudelta, eikä perusmaksua palauteta.

11.7 Laskun erittely

Restolution toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietoja laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on teknisesti ja lainsäädännön mukaan mahdollista. Mikäli asiakas vaatii ryhmittelyä, jonka muodostus vaatii toistuvaa manuaalityötä, Restolutionilla on oikeus veloittaa erittelystä hinnaston mukainen maksu.

11.8 Laskuformaatti

Tuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1.8.2021

Siinä määrin kun se on mahdollista Restolutionin toimittamat laskut lähtevät asiakkaalle verkkolaskuformaatissa (Finnvoice tai vastaava). Muista laskutusformaateista ja niiden kustannuksista tulee sopia tapauskohtaisesti erikseen.

11.9 Hinnaston muutokset

Restolutionilla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan. Mikäli asiakkaalla on palvelusta määräaikainen sopimus, hinnanmuutos astuu sen osalta voimaan vasta sopimuskauden jälkeen.

12 Palvelun sulkeminen

12.1 Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista

Mikäli asiakkaalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, Restolution voi sulkea palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Mikäli palvelun osaksi kuuluu maksupäätteitä, kassoja tai muita laitteita, niin niiden väliaikaisesta palauttamisesta Restolutionlle sovitaan erikseen.

12.2 Restolutionin oikeus sulkea palvelu

Restolutionilla on oikeus sulkea asiakkaan kaikki palvelut, jos
− asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Restolutionin erääntynyttä saatavaa,
− asiakkaan havaitaan antaneen virheellisiä tietoja palvelun avaamisen yhteydessä
− asiakas ylittää yhdessä erikseen sovitun luottorajan,
− asiakas ei toimita kohdan 11.4 mukaista ennakkomaksua tai vakuutta viikon kuluessa Restolutionin vaatimuksesta,
− asiakas on haettu selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi,
− asiakas on aiheuttanut häiriötä Restolutionin palveluille tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,
− asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
− asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta tai
− asiakasta ei tavoiteta jonkin tähän sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi.


Jos asiakas tekee laskusta Restolutionlle kirjallisen huomautus ja maksaa laskun riidattoman osan, Restolution ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi huomautus tutkimisen aikana.

13 Sopimuksen päättyminen

13.1 Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa.

13.2 Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Restolution korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Restolutionin tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa.

13.3 Restolutionin oikeus sopimuksen purkuun

Restolution voi purkaa palvelusopimuksen kokonaan tai osittain jos;
− palvelu on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä yli vuoden,
− palvelu on ollut suljettuna kohdassa 12.2 mainitusta syystä yhden kuukauden, tai
− asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomustaan neljässätoista (14) vuorokaudessa Restolutionin kirjallisesta vaatimuksesta.

13.4 Purku- ja irtisanomisilmoitukset

Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

13.5 Palvelun tuottamisen lopettaminen

Restolutionilla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Restolutionilla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

14 Asiakkaalle myytäviä laitteita koskevat eritysehdot

Ehtoja 14.1 – 14.6 sovelletaan Restolutionin asiakkaalle myymiin laitteisin ja niihin tarjottaviin palveluihin.

14.1 Omistusoikeus

Laitteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun kauppahinta on suoritettu täysimääräisesti. Laitteessa mahdollisesti käytettävä Window, Linux tai Androi käyttöjärjestelmälisenssi siirtyy asiakkaalle laitteen mukana. Mikäli laitteessa on Restolutionin tai sen alikankkijan tuottama ohjelmisto niin asiakkaalla on siihen ohjelmistoon ainoastaan käyttöikeus. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kun asiakkaalla on voimassaoleva ohjelmistoon liittyvä ylläpito- ja palvelusopimus.

14.2 Ostettavaan laitteeseen liitettävät palvelut

Asiakkaan ostaessa maksupäätteen, kassan tai jonkin muun laitteen, jossa on Restolutionin tai sen alihankkijan tuottama ohjelmisto on sen yhteyteen tilattava ylläpito- ja palvelusopimus. Restolution veloittaa palvelusta etukäteen käyttöönottokuukaudesta alkaen (katso kohta 11.6) Palvelu kattaa seuraavat asiat:

−  Uusimmat ohjelmistopäivitykset mikäli laite niitä tukee

−  Oikeuden käyttää Restolutionin tukipalveluita

−  Laitteessa mahdollisesti olevan määrittelytietojen säilyttämisen

−  Maksupäätteiden maksukorttiaineiston välittämisen asiakkaan valitsemalle maksukorttiaineistoa vastaanottavalle yritykselle

14.3 Laitteissa oleva käyttöjärjestelmä

Restolution ei vastaa asiakkaan ostamien laitteiden käyttöjärjestelmäpäivityksistä sen kustannuksista tai niiden aiheuttamien vikojen selvityskustannuksista. Restolution ei vastaa siitä, että asiakkaan laitteessa olevan käyttöjärjestelmän valmistaja ilmoittaa käyttöjärjestelmän tuen loppumisen. Restolution ei vastaa mikäli uusi käyttöjärjestelmäversio ei ole yhteen sopiva asiakkaan laitteen kanssa.

14.4 Takuu

Uudella maksupäätteellä ja kassakoneella on toimituspäivästä alkaen kahdentoista (12) kuukauden materiaali- ja valmistustakuu. Kaikilla muilla uusilla laitteilla vastaata takuu on kuusi (6) kuukautta. Kaikilla käytetyillä laitteella takuu on kolme (3) kuukautta. Mikäli Restolutionin laitehuolto havaitsee, että laitevika on aiheutunut esimerkiksi tapaturmasta, ulkopuolisesta henkilöstä, tulipalosta, ilmastoinnin, sähkön tai salaman aiheuttamista vioista tai häiriöistä, vesivauriosta tai muusta tällaisesta syystä taikka muuttuneista käyttöolosuhteista tai laitteen käyttämisestä muuten kuin asianmukaisella tavalla tai ohjeiden vastaisten tarvikkeiden (esim. kuittipaperi) käyttämisestä, laitteen huoltokustannukset veloitetaan asiakkaalta. Kannettavien laitteiden, kirjoittimien ja vastaavien tuotteiden takuu edellyttää, että niissä käytetään Restolutionin hyväksymiä tai suosittelemia tarvikkeita, kuten esimerkiksi akkuja, tulostuspaperi tai värinauhoja. Restolutionin vastuu maksupäätteen virheistä ja vioista on rajoitettu tässä kohdassa 14.4 määriteltyyn korjaus- ja vaihtovelvoitteeseen.

14.5 Takuu- ja muut huoltotyöt

Takuu- ja muut huoltotyöt tapahtuvat normaalisti virka-aikana Restolutionin toimipistessä. Asiakas vastaa viallisen laitteen toimituskustannuksista huoltoon ja takaisin, riippumatta siitä onko vika takuunalainen vai ei. Restolution pyrkii suorittamaan huoltotoimenpiteet kohtuullisessa ajassa. Restolutionilla on oikeus korvata rikkoutunut takuun alainen laite/osa toimivalla ominaisuuksiltaan sekä kunnoltaan vastaavalla vaihtolaitteella/osalla. Takuuna korvatut laitteet ja osat jäävät Restolutionille. Asiakkaan tulee liittää huoltoon lähetetyn laitteen yhteyteen selostus vian kuvauksesta ja laitteen palautusosoite. Jos kuvattua vikaa ei löydetä, tuote palautetaan takaisin ja siitä veloitetaan yhden (1) tunnin työveloitus johtuen turhista tutkimus- ja käsittelykuluista. Mikäli asiakas haluaa takuuhuollon tapahtuvan asiakkaan tiloissa, niin siitä veloitetaan huoltotyötunnit ja matkakulut kulloinkin Restolutionilla voimassa olevan huoltohinnaston mukaisesti. Kaikista virka-ajan ulkopuolella suoritettavista korjaustoimenpiteistä veloitetaan aina huoltohinnaston mukainen ylityöveloitus. Takuuajan jälkeen tapahtuviin huoltotapauksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa huoltohinnastoa töiden sekä matkakulujen osalta.

14.6 Laajennettu laiteturva (Perusturva)

Perusturva on kassaan erikseen ostettava lisäpalvelu, joka kattaa kassalaitteen, asiakasnäytön, kuittitulostimen sekä kassalaatikon.
Palvelu kattaa kassaan liittyvät seuraavat asiat:

−  Varaosat veloituksetta, kun kyseessä on normaalista kulumisesta johtuva vika

−  Huoltotyötunnit virka-aikana asiakkaan tiloissa, ainoastaan matkakulut veloitetaan toteutuneen mukaan

Tuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1.8.2021

− Myyntiä estävien ongelmatilanteiden selvitystyön etänä virka-ajan ulkopuolella (arkena 17-24 ja viikonloppuisin sekä pyhisin 9-24)

15 Palveluun sisältyviä laitteita koskevat erityisehdot

Ehtoja 15.1 – 15.4 sovelletaan maksupäätteisiin, kassoihin tai muihin laitteisiin, jotka Restolution toimittaa asiakkaalle osana kuukausimaksullista palvelua.

15.1 Laitteen vikaantuminen ja huolto

Mikäli laite vikaantuu, asiakas on velvollinen toimittamaan viallisen laitteen Restolutionin ilmoittamaan huoltopisteeseen. Asiakas vastaa viallisen laitteen toimituskustannuksista huoltoon ja takaisin. Asiakkaan tulee liittää huoltoon lähetetyn laitteen yhteyteen selostus vian kuvauksesta ja laitteen palautusosoite. Restolution korjaa, tai korvaa laitteen vastaavan kuntoisella vaihtolaitteella, viimeistään seuraavan viiden (5) arkipäivän (ma-pe) kuluttua. Mikäli Restolutionin huolto havaitsee, että laitteen vika on aiheutunut esimerkiksi tapaturmasta, ulkopuolisesta henkilöstä, tulipalosta, ilmastoinnin, sähkön tai salaman aiheuttamista vioista tai häiriöistä, vesivauriosta tai muusta tällaisesta syystä taikka muuttuneista käyttöolosuhteista tai laitteen käyttämisestä muuten kuin asianmukaisella tavalla tai ohjeiden vastaisten tarvikkeiden (esim. kuittipaperi) käyttämisestä, laitteen huoltokustannukset veloitetaan asiakkaalta. Restolutionin vastuu laitteen virheistä ja vioista on rajoitettu tässä kohdassa 15.1 määriteltyyn vaihtovelvoitteeseen.

15.2 Huoltokustannukset

korjaus- ja

Asiakas vastaa ensimmäisen määräaikaisen sopimuskauden jälkeen, kuitenkin viimeistään 36 kuukauden jälkeen, palvelussa olevien laitteiden huoltokustannuksista. Mikäli asiakas haluaa huollon tapahtuvan asiakkaan tiloissa niin Restolution veloittaa siitä asiakkaalta työtunnit ja matkakorvauksen toteutuneen mukaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kaikista virka-ajan ulkopuolella suoritettavista korjaustoimenpiteistä veloitetaan aina Restolutionin voimassaolevan hinnaston mukainen ylityöveloitus.

15.3 Laajennettu laiteturva (Perusturva)

Perusturva on kassaan erikseen ostettava lisäpalvelu, joka kattaa kassalaitteen, asiakasnäytön, kuittitulostimen sekä kassalaatikon.
Palvelu kattaa kassaan liittyvät seuraavat asiat:

−  Huoltotyötunnit virka-aikana asiakkaan tiloissa, ainoastaan matkakulut veloitetaan toteutuneen mukaan

−  Myyntiä estävien ongelmatilanteiden selvitystyön etänä virka-ajan ulkopuolella (arkena 17-24 ja viikonloppuisin sekä pyhisin 9-24)

15.4 Laitteen korvaaminen määräaikaisen sopimuskauden aikana

Mikäli palveluun valittu laitemalli ei täytä sopimuskauden aikana muuttuneita korttiyhtiöiden tai viranomaisten asettamia tietoturvamäärityksiä tai standardeja, niin Restolutionilla on oikeus vaatia asiakasta vaihtamaan käytössä olevat laitteet korvaavaan malliin. Restolution ilmoittaa asiakkaalle vaihtotarpeesta heti kun on saanut asian tietoonsa. Asiakkaan tulee vaihtaa laitteet viimeistään (6) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on tiedotettu. Asiakas vastaa laitevaihdosta ja korvattavien laitteiden palutumisesta aiheutuvista kustannuksista.

15.5 Laitteiden palautus sopimuksen päätyttyä

Asiakkaan tulee palauttaa palvelun laitteet Kassamageetille omalla kustannuksellaan viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun laitteisiin liittyvä palvelusopimus päättyy. Mikäli laiteita ei kuitenkaan ole palautettu määräajan kuluessa, eikä niistä ole tehty uutta sopimusta, Restolutionilla on oikeus veloittaa laitteiden sen hetkinen arvo asiakkaalta. Asiakas vastaa maksupäätteissä olevien tapahtumien lähettämisestä ja raporttien sekä kontrollinauhojen ottamisesta kassoista ennen laitteiden palauttamista Restolutionille.

16 Lyhytaikaista vuokrapalvelua koskevat eritysehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan lyhytaikaiseen vuokrapalveluun (alle 6 kk).

16.1 Vuokralla olevien laitteiden palautus

Asiakkaan tulee palauttaa palvelun laitteet Kassamageetille omalla kustannuksellaan viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa siitä, kun sovittu lyhytaikainen vuokrapalvelu on päättynyt. Mikäli laitteiden palautus viivästyy edellellä mainitusta, Restolutionilla on oikeus veloittaa asiakkaalta palvelusta hinnaston mukaisesti siihen asti, kun laitteet ovat palautettu. Mikäli laiteita ei kuitenkaan ole palautettu kahden (2) viikon kuluessa alkuperäisen sopimuksen päättymisestä, eikä niistä ole tehty uutta sopimusta, Restolutionilla on oikeus veloittaa laitteiden ostohinta asiakkaalta. Asiakas vastaa maksupäätteissä olevien tapahtumien lähettämisestä ja raporttien sekä kontrollinauhojen ottamisesta kassoista ennen laitteiden palauttamista Restolutionille.

16.2 Vioittuneet laitteet

Mikäli Restolution havaitsee, että vuokralla ollut laite on vioittunut ja vika on aiheutunut esimerkiksi tapaturmasta, tulipalosta, ilmastoinnin, sähkön tai salaman aiheuttamista vioista tai häiriöistä, vesivauriosta tai muusta tällaisesta syystä, taikka laitteen käyttämisestä muuten kuin asianmukaisella tavalla, laitteen huoltokustannukset veloitetaan asiakkaalta.

17 Restolution Raportointi Palveluita koskevat erityisehdot

17.1 Korttiaineiston käsittelyyn liittyvät vastuut

Asiakas vastaa ensisijaisesti kaikkien Restolutionin ja sen alihankkijoiden raportointi palvelussa havaittavien ongelmien selvityksestä. Mikäli tukipyynnön käsittelyssä havaitaan, että asian hoitaminen on Restolutionin tai Restolutionin alihankkijan vastuulla, siitä tiedotetaan asiakasta. Mikäli asiakas haluaa, että Restolution reagoi rahaliikenteessä ilmeneviin ongelmiin automaattisesti, on tästä sovittava erikseen.

17.2 Rahaliikenneongelmien selvittely

Restolutionilla on oikeus laskuttaa asiakasta hinnaston mukaisesti Restolutionsta riippumattomien rahaliikenneongelmien selvitystyöstä. Restolution ei vastaa asiakkaan vastuulla olevan selvitystyön viivästymisestä aiheutuneista kustannuksista.

17.3 Korttitapahtumien välittäminen

Restolutionilla on oikeus valita tekniset ratkaisut, joilla tapahtuma aineisto välitetään asiakkaan valitsemille korttitapahtumien tilittäjille.

17.4 Kassajärjestelmän raportointiin liityvät palvelut

Asiakkaan vastaa itse tuotteiden ALV määrityksistä.

17.5 Raportointi palveluiden käyttäjätunnukset

Asiakas vastaa itse hänelle luovutettujen käyttäjätunnusten salassa pysymisestä ja kaikesta käyttäjätunnusten väärinkäytöstä aiheutuvasta vahingosta.

18 Kassarajapinta ja siihen liittyvät erityisehdot

18.1 Asiakkaan vastuut maksupäätteen integraatiossa

Asiakas vastaa maksupäätteen ja kassan välisestätietoliikenteestä, mikäli se on toteutettu käyttäen asiakkaan lähiverkkoa tai asiakkaan langatonta lähiverkkoa.

18.2 Restolutionin vastuut maksupäätteen integraatiossa

Restolution vastaa ainoastaan Restolutionin toimittamien maksupäätteiden ja kassan välisestä rajanpinnasta ja sen toiminnasta. Restolution vastaa rajapinnan päivittämisestä siten, että se täyttää asiakkaan ja Restolutionin välisessä sopimuksessa sovitut asiat, sekä kappaleessa 5 mainitut tietoturvamääritykset. Mikäli kassarajapintaa joudutaan päivittämään edellä mainituista syistä, ei Restolution vastaa rajapinnan päivittämisestä asiakkaalle aiheutuvista välillisistä kustannuksista.

19 Restolution taloushallintaintegraation erityisehdot

19.1 Taloushallinta rajapinnan aineisto

Restolution ei vastaa aineistovirheiden, puutteiden, tai viiveiden aiheuttamista selvitys- ja korjauskustannuksista.

20 Koulutus ja konsultointi

20.1 Koulutus- tai konsultointi ajankohdan peruuttaminen

Varattu koulutus tai konsultointi ajankohta tulee peruttaa viimeistään kaksi arkipäipää ennen ajankohtaa. Restolutionilla on oikeus laskuttaa asiakkaalta puolet tilatusta koulutuksesta, mikäli asiakas peruuttaa sen ilman pätevää syytä lyhyemmällä varoitus ajalla.

20.2 Koulutuksessa ja konsultoinnissa käytettävä esityslaitteisto

Koulutus/konsultointi tehdään keskitetysti joko asiakkaan tai kouluttajan tietokoneella. Restolution ei tarjoa jokaiselle tilaisuuteen osallistujalla omaa laitteisto. Mikäli tilaisuus järjestetään asiakkaan tiloissa on hänen huolehdittava, että siellä on saatavilla tarvittava laitteisto tilaisuudessa näytettävän käyttöliittymän esittämiseen tilaisuuteen osallistuvalle henkilöstölle.

20.3 Koulutuksen kustannukset

Mikäli koulutukseen/konsultointiin kuluu enemmän aikaa kuin on alkuperäisesti sovittu Restolution laskuttaa siitä toteutuneen mukaan. Mikäli tapahtuma pidetään asiakkaan tiloissa niin siihen liittyvät matkakulut veloitetaan aina voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

21 Verkkokauppa palveluun liittyvät erityisehdot

21.1 Asiakkaan verkkokaupassa myymät tuotteet ja palvelut

Asiakas vastaa palvelussa myytävistä tuotteista ja palveluista. Asiakas vastaa, että myytävät tuotteet ja palvelut ovat hyvän tavan mukaisia ja

Tuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1.8.2021

täyttävät kulloinkin voimassa olevat lait ja asetukset. Restolution ei ole missään olosuhteissa vastuussa asiakkaan loppuasiakkaalle veloista, tai muista velvollisuuksista, jotka liittyvät verkkokaupassa myytäviin tuotteisiin tai palveluihin. Restolution ei ole velvollinen antamaan loppuasiakkaalle muuta asiakaspalvelua, kuin mikä liittyy maksutapahtumaan.

21.2 Verkkokauppapalvelussa olevat maksutavat

Restolution verkkokauppapalvelu sisältää kolmannen osapuolen tuottaman verkkomaksupalvelun, jonka kanssa asiakkaan tulee tehdä erillinen sopimus. Asiakas sitoutuu noudattamaan kolmannen osapuolen verkkomaksupalveluun liityviä ehtoja. Restolution ei palauta asiakkaalta perittyjä maksutapahtuma komissioita, vaikka varsinainen myyntitapahtuma peruttaisiin.

22 Muut ehdot

22.1 Salassapitovelvollisuus

Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena toiselta osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. Restolution pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Sopimuksen päättyessä osapuolen on palautettava toiselta osapuolelta saamansa tiedot ja aineisto sekä hävitettävä taltiollaan oleva aineisto ja kopiot. Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä osapuolen mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

22.2 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa edellyttäen, että se on Suomessa.

22.3 Tulkintajärjestys

Jos allekirjoitetun sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti sopimusasiakirjaa ja toissijaisesti liitteitä niiden numerojärjestyksessä. Mikäli näistä yleisten toimitusehtojen erikielisissä versioissa on ristiriitoja keskenään Suomenkielinen versio pätee ennen muita.

22.4 Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Restolutionin sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, tai sähköpostiosoitteeseen. Restolutionin
kun asiasta on tiedotettu. Asiakas vastaa maksupäätteenvaihdosta aiheutuvista kustannuksista.

22.5 Vapauttamisperusteet

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, vakava epidemia, pandemia, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, lakko tulipalo, taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka viivästykset. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

23 Henkilötietojen käsittely koskevat ehdot

23.1 Määritelmät

Tässä kappaleessa seuraavilla termeillä on alla määritelty merkitys: 23.1.1 ”Käsitellä/Käsittely”, ”Rekisterinpitäjä”, ”Henkilötietojen käsittelijä”, ”Rekisteröity”, ”Henkilötietojen tietoturvaloukkaus” ja ”Erityiset henkilötietoryhmät” tarkoittavat samaa kuin Tietosuojalaeissa. 23.1.2 ”Sidosyhtiö” tarkoittaa yhteisöä, joka omistaa tai jolla on määräysvalta, joka on osapuolen omistuksessa tai määräysvallassa tai on osapuolen kanssa saman omistuksen tai määräysvallan alaisena, kun määräysvalta määritellään oikeutena määrätä yhteisön johtamisesta ja menettelytavoista joko suoraan tai epäsuorasti arvopaperien tuottamien äänioikeuksien tai sopimuksen kautta taikka muulla tavoin;

23.1.3 ”Tietosuojalait” tarkoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston Yleistä Tietosuoja-asetusta 2016/679 (”GDPR”) ja soveltuvia kansallisia tietosuojalakeja, joilla implementoidaan GDPR;

23.1.4 ”Rekisteröidyn pyyntö” tarkoittaa Rekisteröidyn tekemää pyyntöä käyttää oikeuksiaan Tietosuojalakien nojalla; 23.1.5 ”Henkilötiedot” tarkoittavat Tietosuojalaeissa määriteltyjä henkilötietoja, jotka toinen osapuoli (”Luovuttaja”) luovuttaa toiselle osapuolelle (”Vastaanottaja”) käyttäessään tai suorittaessaan Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan;

23.1.6 ”Valvontaviranomainen” tarkoittaa (a) riippumatonta julkista viranomaista, joka on perustettu jäsenvaltion toimesta GDPR 51 artiklan mukaisesti; ja (b) muuta vastaavaa sääntelyviranomaista, joka on vastuussa Tietosuojalakien valvonnasta.

23.2 Rekisterinpitäjät

23.2.1 Kumpikin osapuoli toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä suhteessa Käsittelemiinsä Henkilötietoihin. Osapuolet eivät käsittele Henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä.

23.2.2 Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sille Tietosuojalakien nojalla kuuluvia velvollisuuksia Henkilötietojen käsittelyn suhteen.

23.2.3 Tämä kappale ei sovellu sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka osapuoli on saanut omaan tarkoitukseensa muulta kuin toiselta osapuolelta.

23.3 Henkilötietojen luovuttaminen

Toimiessaan Luovuttajana osapuolen on:

23.3.1 luovutettava Henkilötietoja vain Sopimuksen mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa käyttämiseksi ja suorittamiseksi tai siten kuin on muutoin osapuolten toimesta kirjallisesti sovittu (”Sallitut Tarkoitukset”);

23.3.2 huolehdittava siitä, että se on (i) toimittanut Rekisteröidyille asiaankuuluvat tiedot koskien Henkilötietojen luovuttamista Vastaanottajalle tai asianmukaiselle vastaanottajaryhmälle; ja (ii) hankkinut tarvittavat suostumukset tai valtuutukset, joita vaaditaan, jotta Vastaanottaja voi vapaasti käsitellä Henkilötietoja Sallittuihin Tarkoituksiin; ja

23.3.3 luovutettava Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia Henkilötietoja Vastaanottajalle vain, kun se on välttämätöntä Sallittuja Tarkoituksia varten ja vain edellyttäen, että Luovuttaja on hankkinut asiaankuuluvan Rekisteröidyn nimenomaisen ennakollisen suostumuksen, tai osoittanut (Vastaanottajaa tyydyttävällä tavalla) vaihtoehtoisen laillisen perusteen luovutukselle.

23.4 Henkilötietojen käsittely

Toimiessaan Vastaanottajana osapuoli ei saa:

23.4.1 Käsitellä Henkilötietoja muihin kuin Sallittuihin Tarkoituksiin (paitsi noudattaakseen soveltuvan lain vaatimuksia);

23.4.2 Käsitellä Henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen Sallittuja Tarkoituksia varten (paitsi noudattaakseen soveltuvan lain vaatimuksia); ja

23.4.3 ottaen huomioon tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, on molempien osapuolten toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet, mukaan lukien Sopimuksessa sovitut toimenpiteet, Henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä tai tapaturmaiselta menetykseltä, tuhoutumiselta tai vahingolta.

Tuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1.8.2021

23.5 Turvallisuus Henkilötietojen siirtämisessä

23.5.1 Luovuttaja on vastuussa Henkilötietojen tietoturvasta, kun ne ovat Luovuttajan hallinnassa.

23.5.2 Asiakas sitoutuu tarkasti noudattamaan ja toteuttamaan Restolutionin kulloinkin antamia ohjeita asianmukaisista tietoturvatoimenpiteistä ja –menettelyistä, joiden tarkoituksena on varmistaa Henkilötietojen tietoturvallinen siirtäminen yhtäältä Asiakkaalta Restolutionlle ja toisaalta Restolutionlta Asiakkaalle.

23.6 Henkilötietojen tietoturvaloukkaus

23.6.1 Vastaanottajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Luovuttajalle Henkilötietoja koskevasta Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

23.6.2 Molempien osapuolten on toisen osapuolen pyynnöstä kohtuullisessa määrin tehtävä yhteistyötä koskien Valvontaviranomaisille tai Rekisteröidyille tehtäviä ilmoituksia Henkilötietojen tietoturvaloukkausten johdosta.

23.7 Osapuolten välinen yhteistyö ja keskinäinen avustaminen

Kummankin osapuolen on tehtävä toisen osapuolen pyynnöstä kohtuullisessa määrin yhteistyötä koskien:

23.7.1 Rekisteröityjen pyyntöjä;

23.7.2 muuta Rekisteröidyn yhteydenottoa Henkilötietojensa Käsittelyyn liittyen; ja

23.7.3 Valvontaviranomaisen yhteydenottoa liittyen Henkilötietojen Käsittelyyn tai Tietosuojalakien noudattamiseen.

23.8 Kansainväliset siirrot

Kumpikaan osapuoli ei saa käsitellä Henkilötietoja (tai sallia Henkilötietojen käsittelyä) Euroopan talousalueen ulkopuolisella alueella, ellei se ole ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että Henkilötietojen siirto tapahtuu Tietosuojalakien mukaisesti.

23.9 Henkilötietoihin liittyvät vastuu

Kummankin osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle täysimääräisesti Rekisteröidyille maksettavat vahingonkorvaukset ja valvontaviranomaisille maksettavat hallinnolliset sakot, jotka johtuvat tämän Sopimuksen tai Tietosuojalakien rikkomisesta. Korvauksen vaatimisen edellytyksenä on, että korvausta vaativa osapuoli ilmoittaa rikkovalle osapuolelle viipymättä kolmannen osapuolen vaatimuksesta ja antaa rikkovalle osapuolelle mahdollisuuden toimia kanssaan yhteistyössä vaatimukselta puolustautumisessa ja sen sopimisessa.

23.10 Muut henkilötietoihin liittyvät asiat

Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen osapuolet voivat jatkaa Henkilötietojen Käsittelyä edellyttäen, että Käsittely tapahtuu Tietosuojalakien mukaisesti.

24 Toimitusehtojen voimassaolo

24.1 Toimitusehtojen voimaantulo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.8.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä sopimusehtoja sovelletaan voimassa oleviin ja uusiin yritysasiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin.

24.2 Toimitusehtojen toimittaminen

Kulloinkin voimassa olevat ehdot löytyvät internet sivuilta osoitteesta www.Restolution.eu

24.3 Toimitusehtojen muutokset

Restolution voi muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Kun ehtoja on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta.